Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wy-konujemy następujące czynności:

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno - rachunkowym

 • Prowadzenie ewidencji przychodów

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Kadry i płace

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasek do wypłaty oraz raport RMUA na życzenie pracownika

 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych

 • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów

 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,

 • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elek-tronicznej do ZUS-u

 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracow-ników

 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B

 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Księgi handlowe

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego

 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przy-gotowywanie informacji dodatkowej

 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8

 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald

 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Rozliczenia VAT dla rolników

Zajmujemy się obsługą księgową zarówno rolników ryczałtowych, jak i rozliczających się na zasadach ogólnych. Od roku 2000 rolnicy w Polsce zostali objęci podatkiem od wartości dodanej (VAT). Obecnie w Polsce mamy dwie kategorie rolników: rolnicy ryczałtowi oraz rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Rolnicy ryczałtowi sprzedając produkty rolne są zwolnieni z naliczania podatku VAT. Jednak rolnikom ry-czałtowym, dokonującym dostawy towarów dla czynnego podatnika VAT, przysługuje – na podstawie fak-tury VAT-RR – prawo do ryczałtowego zwrotu podatku VAT z tytułu nabywania środków do produkcji.

Rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT oraz do roz-liczania podatku miesięcznie bądź kwartalnie. Rolnik taki ma prawo do odliczania kwoty podatku VAT na podstawie faktur dokumentujących dokonane przez niego zakupy.

Rezygnacja z ryczałtu na rzecz rozliczania na zasadach ogólnych jest zazwyczaj dla rolników korzystna. Jednak decyzja o rezygnacji z rozliczeń ryczałtowych na rzecz rozliczeń na zasadach ogólnych każdorazowo wymaga dokładnego przemyślenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy we wszelkich kwestiach związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) w rolnictwie prosimy o kontakt z naszym biurem.

Ponadto:

 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT i innych dokumentów do US, ZUS, GUS

 • pisanie podań i innych pism wg zapotrzebowania

Naszym klientom gwarantuje i zapewniam poufność oraz bezpieczeństwo danych.

Nasza oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek handlowych.

Każdy nasz klient może liczyć na doradztwo ws. podatków oraz dofinansowań.

Szkolmy osoby fizyczne oraz firmy z zakresu: administracji, obsługi sekretariatu, podstawy rachunkowości, kadr i płac, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu, ABC małego biznesu, BHP.

Służymy także pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku – GRATIS!!!

Biuro rachunkowe - kontakt

Zadzwoń do nas
Odwiedź nas

Żeromskiego 31/3