KSIĘGI HANDLOWE

Opublikowano 10-04-2017 autor

Księgi handlowe

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym

 

  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

 

  • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT

 

  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

 

  • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego

 

  • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

 

  • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przy-gotowywanie informacji dodatkowej

 

  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8

 

  • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald

 

 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Kategoria: Bez kategorii

Wpis napisany przez Margo